విస్మయాలు .

రచన : నూతక్కి  రాఘవేంద్ర రావు.

……………………………………….

“విస్మయాలు ”

(చతుష్పాదులు)
(28-04-2015 నుండి  14-05-2015)
రచన: నూతక్కి రాఘవేంద్ర రావు.
………………………………………………

1.

తల్లి రాకతో
నోరు తెరచుట
గూటి పిట్టకు
తెలిపిరెవ్వరు !

2.

మాత్రు స్థనమున
పాలు గుడుచుట
పురిటి గుడ్డుకు
మప్పిరెవ్వరొ !

3.

డొల్ల తొలచుకు

వెలికి వచ్చుట
పక్షిపిల్లకు
నేర్పిరేవ్వరొ !

4.

తల్లి పొదుగును

వెదకి పట్టుట
లేగదూడకు
నేర్పెనెవ్వరు !

5.

సంకేతమంది
తల్లి జేరగ
కోడి సంతు.
ఎరుగునెటులో!

6.

పుట్టినంతనే
యీదవలేనని
చేపపిల్లకు
తెలిపిరెవరో .

7.

రెక్కలున్నవి
ఎగురవచ్చని
పక్షిపిల్లకు
ఎరుకయెటులో.!

8.

సంతు కొరకు
గూడు నేయగ
పక్షి జాతికి
తెలుయు నెటులో !

9.

షట్భుజులతో
గూడుకట్టగ
తెనేటీగకు
గురువు ఎవరో !

10.

భద్రమైన
గూడు నేయగ
గిజిగానికొచ్చేను
యోచనెటులో.

11.

కలప గుజ్జుతో
మట్టి ముద్దతో
గూడునెరపగ
చెదకెవరు నేర్పిరో !

12.

పుట్టుతూనే
పిల్ల వానరం
గెంతులాడగ
నేర్చెనెటులో!

13.

తల్లిగొంతును
గుర్తుపట్టుట
చిట్టి మనసుకు
మప్పిరెవరు ?.

14.

పల్లమందునే
పరుగుబెట్టగ
సెలయేటి నీటికి
తెలియునెటులో !

15.చెట్టుకొమ్మకు

వున్నపండు
నేలపైననే
రాలునేలనో !

 
16.
ఆకసాన
వాన మబ్బులు
కాలమందే
కురియవేలనో !
 
17.
పచ్చనడవులే
ప్రసవ స్థలమని
మేఘ గర్భిణి
తలచెనెటులో !
 
18.
మేఘ గర్జన
వర్ష జననం
ధాత్రిమాత
ఎరుగునెటుల !
 
19.
వాన జల్లుకు
పులకరించగ
పుడమితల్లికి
ఎవరు నేర్పిరో !
 
20.
నేలతడవగ
పచ్చకోకను
పృథ్వి కన్నెకు
కట్టబెట్టిరియెవ్వరో !
21.
వసంతయామిని
చెంతజేరగ
కోయిలమ్మకు
తెలియునెటులో !.
22.
కుహూకుహూ
గాత్రవిభావరి
కోయిలమ్మకు
సాధ్యమెటులో!
23.
గాత్రమందున
తేనే ఊటలు
వాసంతిక
పొందేనేటులో!
24.
సీతఫలమున
అమృతత్వం
అణువు అణువున
నింపిరెవరో !
25.
మామిడన్నది
రాజఫలమట
భవ్యరుచులను
కూర్చిరెవ్వరో !
26.
ఆకలార్పగ
అరటి పండున
శక్తి నిండుగా
చేర్చెనేవరో!
27.
నారికేళం
గర్భమందున
భవ్య తీర్ధం
నింపిరేవ్వరొ !
28.
తల్లిఒడలున
ముళ్ళువున్నను
పనసతొనలకు
సొగసులెటులో !
29.
రామములగకు
రంగులద్దిన
వర్ణకారుడు
ఆతడేవ్వడో!
30.
కెంపులెన్నో
కూర్చి పేర్చిన
దానిమ్మపండుకు
సూత్ర మెద్దియొ !
31.
పంపరపనస
ముత్యపు చిప్ప
పేర్పు అద్భుతం
నెరపె నెవ్వరో !
32.
కుంటినడకన
ఎంతకాలం
ఈ విస్మయాలు
శతకమౌనో !
33.
విశ్వమంతా
విస్మయాలే
వాయుగోళాల్
విసిరిరెవ్వరో !
34.
స్తిమితమన్నది
లేని తీరున
విశ్వమందున
జేసిరెవరో !
35.అలసటెరుగవు

తిరుగులాటలో
ఖగోళ గోళాల్
ధ్యేయమేమో !

 
36.

తన్నులాటకు
దిగని రీతులు
ఖగోళ స్ఫూర్తికి

దాతలేవరో !
 
37.

సూర్యకుటుంబం
దరి జేరవచ్చిన
విశ్వమందున

ఏమిజరుగునో !
 
38.

రేయిబవలును
యివ్వవలెనని
సూర్యచంద్రులు

తలచనేలనో!
 
39ఎండవానలు

యిచ్చు దశలో
చలిని కూర్చుట

ఆంతర్యమేమిటో!
 
40. ధాత్రి చలనం

కాలగమనం
వెట్టిచాకిరి

భూమికేలనో !
 
41.

ఒక్క నిముషం
విశ్రాంతికోరితే
పుడమి ..జీవుల

గతులు యేమౌ!
 
42.
స్వార్ధ రహితం
నిబద్ద భరితం
సహనదాత్రికి
గురువులెవరో!
43.
విశ్వమంతా
త్యాగధనమే
మానవాళిలో
స్వార్ధమేలనో !
44.
విశ్వమంతా
సమయపాలనే
మనిషిలో
నిస్తేజమేలనో !
45.
చెత్త నీది
భరియించడమ్మది
ప్రక్కింటి వారిక !
ఎంత ఘోరం ? 
46.
చెత్తబండికి
రూకలివ్వరు
వైద్యానికి వేలవేలు
ఎంత చిత్రం! 
47.
కూరలమ్మితొ
గీచి బేరమ!
పెద్దకోట్లలో
ధరలడగరేలనో !
48.

భవ్యదాతువు
కరివేపరెమ్మలు
కొలెస్ట్రాలుకు

వాడరేలనో   ! 
49.
అరటిత్వక్ న
విలువలెన్నో
విసిరివేతురు
ఎందువలనో !
50.
కూర లొండి
సారమంతా
పారబోయుట
ఎంత మూర్ఖమొ!
51.
అర్ధ శతకం!
అద్భుతం
తప్పట్లు లేవిట
విస్మయం .
52.
మిక్కుటముగా
నీరుత్రాగుట
స్వాస్త్యమంత్రం
ఎరుగరేలనో !
53.
తోడువచ్చు
ఆడుదాయికి
వరకట్నపు
వేదింపులదేలనొ !
54
తేనెతుట్టె
నిర్మాణం
తేటికెవ్వరు
మప్పిరో !
55.
వర్తమానం

గతంజేయ
కాలమన్నది

నేర్చే నేడనో !.
 
56.
జీవితాంతం
కలిసిబ్రతకక
ఆధిపత్యపు
ఆంక్షలేలనో !
57.
ఇంటకూర్చోని
విశ్వయానం
ధరిత్రిపై నీ
భోగమేమియో !
58.
ధరలు గగనం
నాసి సరుకులు 
పాలనిచ్చట
గ్రుడ్డిదేమో ! 
59. 
యాచకుండని
హీనపరచకు
సాయపడక
ఏహ్యమేలనో !
 
60.
పోటేళ్ళవి
పట్టువీడవు
బస్సుసమ్మెలు
ప్రజకు వ్యధలా ?
61.
వృక్షమందున
వెలుగు నీడలు
అందచందాల్
అద్దిరెవ్వరో !
62.
అత్యాచారాల్
నేతలాపరు
స్త్రీ ఆహార్యమన్న
పిచ్చికూతల !
63.
తీర్పులు
రాజకీయం
పెరటిలో
కరివేప చివురా !
64.
అంతరాలు
త్రెంచేందుకు
డేబ్బదేండ్లు
చాలదేలనో!
65.
రాసులున్నా 
దోసిటిముడు
చారెడేనట
విచిత్రమే !
66.
ధనం వున్నా
రోగమొస్తే 
దాహమిచ్చే 
నాదుడేడీ !
 
67.
వసంతానికి
వర్ణమద్దగా
ప్రక్రుతమ్మకు
నేర్పిరేవ్వరో !
68.
పుష్పమందున
మధువు వుందని
తుమ్మేదయ్యకు
తెలిపిరేవ్వరో!
69.
కాయ పండుగ
మారుతరుణం
ఉడతపిల్లలు
ఎరుగునెటులో !
70.
ఉడత కొట్టిన
చిలక ముట్టదు
తారతమ్యం
చెప్పిరెవరో !
71.
డేగరాకతో
తల్లిసంజ్ఞను
కోడిపిల్లలు
ఎరుగునెటులో!
72.
గూటిచెంతకు
పాము రాక
తల్లిపక్షి
పసిగట్టునెటులో !
73.
తెల్లవారగ
వచ్చేనన్నది
కోడి పుంజుకు
తెలియునెటులో !
74.
దూరమేగే
పక్షిమూకకు
తమ గూటిమార్గం
తెలుయు నెటులో !
75.
ఎక్కడెక్కడో
తీపి ఉందని
చీమ దండుకు
చెప్పిరెవరో !
76.
గూడునల్లగ
ఈనెలెనకను
గిజిగాడు
ఎన్నడు నేర్చెనో .!
77.
కుహూ అంటే
కోయిలమ్మలు
రేచ్చిపోవుట
నేర్చేనెటులో !
78.
తిండి దొరికితే
పిలిచి పంచుట
కాకికబ్బుట
చిత్రమే  !
79.
తోటివానికి
పంచనెంచక
తరిమికొట్టుట
కుక్కకబ్బెను  చిత్రమే !
80.

ప్రమాదమందున 
బుసలుకొట్టె
త్రాచుపిల్లకు

నేర్పెనేవరో !
81.
తల్లి రెక్కలు
రక్షయన్నది
పక్షి పిల్లలు
ఎరుగునేటులో!
82.
లేగ రక్షకు
కొమ్ములిసరుట
గేదె తల్లికి
శిక్షణేచటో!
83.
గ్రుడ్డు పిగిలిచి
వెలికి వచ్చుట
సర్ప తనయ
తలచెనెటులో !
84.
స్థనం వెతికి
పాలు కుడుచుట
పుట్టుగుడ్డుకు
మప్పిరెవ్వరో ! 
85
రెక్కవిప్పి
ఎగురవలేనని
పక్షి జాతికి
చెప్పిరెవ్వరు !
86.
వెలుగు వెంటే
తానుండవలెనని
నీడ లేమకు
మప్పిరెవ్వరు 
87.
ఆకలైతే
ఏడ్వవలేనని
చంటిబిడ్డకు
తెలిపెనెవ్వరు!
88.
యంత్రమందున
చక్ర వినిమయ
సౌఖ్యమెంచిన
వారలేవ్వరో !
89
దృశ్యశ్రవణము
సుదూరమందున
సాధ్యపరుచుట
ఎంత ఘనమో !
90.
దాత్రితలమున
మూలమూలలు
కాంచగలుగుట
ఎంత భవ్యత !
91.
పెరటిగోడకటునిటు
పోసుకోళ్లవిఎన్నియో
విశ్వమంతా
పెరటిగోడిట చిత్రమే !
92.
ఫెసుబుక్కున
మిత్రులెందరో
అవసరమ్మున
నిలుచునేవరో!
93.
పేదవాడికి
కలలు ఎన్నో
కలలలోకం
త్రుప్తిఎంతో !
94.
నిజమెప్పుడు
నిష్టూరమే
అసత్యాలకు
అండయేలనో!
95.
మనిషి
బ్రతుకుకు
గుండెకదలిక
వెట్టిచాకిరదేలనో !
96.
కాయమయ్యది
కర్మా గారం
స్వయం చలితం
నిర్మాతలెవ్వరో !
97.
ప్రాణమన్నది
ఎక్కడుండునో
కానరాదది
ఎట్టులుండునో!
98.
ఊపిరందితే
జవం జీవం
మనిషికంతటి
అహం ఎందుకో!
99.
చెట్లు పెంచితే
మనిషి బ్రతుకు
చెట్లు నరుకుతూ
మనిషదేలనో !
100.
విశ్వమంతా
విస్మయమ్మే
సందియాలను
తీర్తురెవ్వరో !
101.

నూతిలోన

తొంగి చూసితి

నాదుముఖమే !

విస్మయం .

102.

చిన్ని కప్ప

గెంతుతున్నది

గంతులేయగ

నేర్పిరెవరో !

103.

పండిపోతే

ఎండవలెనని

ఆకుకెవ్వరు

తెలిపిరో !

104.

చెలిగివేసిన

పొటమరించుట

గడ్డిపిలకకు

మప్పిరెవరో !

105.

గడ్డిపువ్వుకు

అందమంతగ

అద్దుతున్నది

ఎవ్వరో !

………………………….

స్పందించండి

Fill in your details below or click an icon to log in:

వర్డ్‌ప్రెస్.కామ్ లోగో

You are commenting using your WordPress.com account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

ఫేస్‌బుక్ చిత్రం

You are commenting using your Facebook account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

Connecting to %s