ఐకమత్యం
———–
ధనంతోటి కొన్న బలం
వుంటున్దొక క్షణకాలం
మనం ఒకటి అన్న బలం
నిలిచి వుండు కలకాలం

ప్రభోధం
——-
ఎప్పుడో చేయలేదు
అనుకుంటే పొరబాటు
యిప్పుడైన చేయకుంటే
ఎంతెంతో గ్రహపాటు

అందు బాటులో వున్న
పూవు కోసుకో గాని ,
చిట్ట చివరి కొమ్మనున్న
పండు కొరకు ప్రాకబోకు

నీటి లోతు తెలుసుకొని
యీతకొరకు దిగు కాని
తెలియని కొలను లోన
తలమునకలు కాబోకు

తృప్తి
—–
నీ ఆశ
ఆనందం
నడుమ
అనంత అఖాతం,
తృప్తి అనే వంతెనతో
చేరుకో ఆ దరికి

Nutakki Raghavendra Rao
తేది : 26/12/2008

ప్రకటనలు