అనంతానంత విస్వాంత రాళం లో
అనంతః కోటి నక్షత్ర సముదాయాలు

ఖగోళంలో భయంకర అగ్నికీల గోళాల
నిరంతర అవిశ్రాంత పయనం
అలుపెరుగని శ్రమ తెలియని
అనునిత్యం క్రమ రీతిన పురోగమనం

పరిధులు దాటని ఆ
నక్షత్ర సముదాయాలు
అందలి ప్రతి నక్షత్రం
అనవరతం పయనిస్తూ

తమ పరిధులు
మాత్రం దాటవు
తమ తమ మార్గం
మాత్రం వీడవు

రచన : నూతక్కిరాఘవేంద్ర రావు
తేది : 25/12/2008
ప్రకటనలు