ప్రకృతి
దిశగా పయనించి చూడు
ప్రకృతి
వడిలో పవళించి చూడు
పారవస్య సంద్రపు
అలలపైన ఓలలాడు
ఆనందపు అనుభూతులు
అనుభవించి పరవశించు

ప్రాపంచిక బాధలను
కష్టాలను దుఖాలను
బాధను ఆవేదనను
ఆందోలనలన్నింటిని
క్షణమైనా ఒక్క క్షణమైనా
తరిమి తరిమి పార ద్రోలు
ఆ క్షణంఅనుభవించు
అమృతరస
ఆస్వాదానందానుభూతి
అదే నీ మనసుకు నీవిచ్చే
నైవేద్యపు దివ్య స్ఫూర్తి

రచన : నూతక్కిరాఘవేంద్ర రావు
తేది : 25/12/2008