ఈ క్షణమో
మరుక్షనమో
జడి వానగ
మారిపోయి
నలుదిక్కుల
వర్షిస్తే………
ఆహ్లాదం ఆనందం
ఎదురు చూసినట్టి క్షణం
రాకుండానె పోయె….
ప్రసవవేదన పడుతూ
ఆఘమేఘాలపై
వచ్చిన ఆ మేఘ వనిత….
ఈ ప్రాంతం
కాంక్రీటు ఎడారి
ప్రసవానికి తావు కాదిది
నాసంతానం
భువి కి చెరకనె
ఆవిరవ్వునిట…..
తన వేమరుపాటుకు
తననె తిట్టుకొని
పచ్చనియా
అడవుల కై
వెదుక్కొంటూ
తడబడుతు
భయపడుతు
వడి వడిగా నడయాడుతు
ప్రస్తానంచేరుతూనే
ఆపలేక
వర్షిస్తే
ఏమనుకోను? నేనేమనుకోను?

రచన : నూతక్కిరాఘవేంద్ర రావు
తేది : 25/12/2008