ఆకలి
——-
ఆకలికి అసలు
లేవు
వున్నవాడు
లేనివాడు
ఆన్న
తారతమ్యాలు.

తినకలిగేదేవరైనా
పిడికెడంత ముద్దే
అంతకన్నా
ఎక్కువైతే
కడుపంతా కలతే
——————-

తపన
——-
నీకోసం తపన సరే
నీ సంతానం కొరకు సరే
మరి యింకా ఎవరి కొరకు
అంతులేని ఆవేదన
అనంతమైన ఆ ధన సంపాదన
—————————–

వ్యత్యాసాలు
———–
జీవనకై
జీవితమా
జీవించుటకా
జీవనం
మర్మం
తెలుసుకో

మనుగడ
సాగించుకో

రచన : నూతక్కిరాఘవేంద్ర రావు
తేది : 26/12/2008