ఆకలితో అలమటిస్తూ
ఆవురావురంటుంటే
తినడానికి పెట్టమని
వేడుకొంటూ వుంటే
కలిగిన దానిలోనే
కడ పంక్తినయిన
పెట్టు కాని
అడగకుండా పోవువాన్ని
ఆదరించుదామనుకొని
పిలచి పిలచి పెట్టబోకు
భంగపాటు పొందబోకు . రచన:నుతక్కి రాఘవేంద్ర
రావు, తేది :౨౧ -౦౧-2009