ఈ భువి పై పుట్టిన

ప్రతి జీవీ, తన జీవికకై

కొన సాగించే

ప్రక్రియలో పరాన్న జీవిగ

పరాన్న భుక్కై పరిక్రమిస్తూ

చెట్టునైన పుట్టనైన

గూటిలోని గుడ్డు నైన

గాలిలోన పక్షినైన

నీటిలోని ఏ ప్రాణి అయిన

క్రిమి కీటక జీవజాలం

ఏదైనా …దేనినైనా

తోటి జీవినే పరిమార్చే

క్రూర ఘోర విధి

విధాన నిధనం అంతం

చేసేందుకు, ఆపేందుకు

ఈ అఖండ భూ మండలాన ……..

పాపం పుణ్యం దయ్యం దైవం

నరకం స్వర్గం

ర్ధా అనర్దాలేవయినా

సూర్యుడు చంద్రుడు చీకటీ వెలుగు

ఎత్తు పల్లం వ్యత్యాసాలేవైనా………

పుట్టిన ప్రతి జీవి

జీవించే హక్కు కొరకు

కష్టం దుఖం బాధ ఆనందం

అనుభావాన పొందేందుకు

జీవార్నవ సర్వ జీవ

రక్షా హక్కుల పరి రక్షణకై

పోరు సలిపి శాస్త్రజ్ఞులు

ఆపాలి ఆపాలి ఆపాలి

ఆకలి కై జరిగే ఈ జీవ కలి. రచన : నూతక్కి రాఘవేంద్ర రా వు , తేది :౨౬-౦౧-2009