ఏమనుకోన్నదో
ఏమో కాని
అదను కొరకు ఈనాటి వరకు
వేచి చూసిందాఅన్నట్టు
నాగరికత…..

అనాగారికతా తాడన నిక
అణు మాత్రం తాళ లేక
వూహించని వేగంతో
భయ భీకర శిలా భరిత
జలపాతపు ఝరి లో
భీతావహ గాడాన్ధకార
అగాధాల పడిపోతూ ……..
రక్త శిక్త మై!!
వ్రణ భరిత మై!!!
పాపం !!!! నాగరికత రచన:నూతక్కి రాఘవేంద్ర రా వు , తేది :౦౨-౦౨-2009