నమస్కారమండి కొంచం లేటయ్యింది, నిన్న ఎక్కడ వున్నామంది ?సత్తిగాడి దగ్గర…ఛ…ఛ వాడి ఊసే ఎత్తద్దనుకొంటే పొద్దు పొద్దున్నే వాడి వూసే . సరే మొదలెట్టాం కదా … ఒక రోజు వాడు అంటాడూ అయ్యా నేనిన్నానుగందా దేశమంటే
మడుసులే దేశమంటే మట్టె కాదూ గట్లాని ….ఏందీ సారూ దాని మతలబో !!అయ్యా ఈ గొప్పోల్లు సాన గొప్పగా సేబుతారే గాని ఈ మట్టి బుర్ర కెక్కదయ్య,అయ్యా ఈయనేమో మట్టి మడుసులంటాడు గందా ,ఇంకో గోప్పాయనండి ఏమంటాడంటే
ఆ..మట్టి .. తిండి..తిండి …మట్టి ..తిండి . తిన్డుంటే కన్డున్దోయ్ కండ కలోడే మన్సోయ్ అన్నాడన్టండి .అన్నాడంట కదండీ , దాని మతలబు సేప్పండయ్యాకండలేనోడు మదిసే కాదండయ్యా ? మాకు తిన్తానికైతే తిండి లేదు గందా ,కన్డేట్టా వస్తాదయ్యా ? నా ఒంటిన కండె లేదంటే నె మడిసినే కాదేన్తండయ్యా, అయ్యా మరి మీరేమో అప్పుడప్పుడు నన్ను తిడతారు గదందయ్యా ,ఎం మనిషివిరా అని ,అంటే మీరోప్పు కున్నారు గాదందయ్యా కుంచెం సేపైనా .అంటే నె సేప్పోచ్చే దేన్తన్తెనందయ్యా నేను మడిసినే గాని కండ లేదు .కన్దేట్టుంతదయ్య తిండే లేకుంటే ?అన్నాయమయ్య ,తినాలంటే డబ్బు కావాలె ,డబ్బుకావాల్నాటే సంపాదించాలే ,అయ్యా సంపాదనంటే గురుతుకొచ్చింది పోయినేటి దాక మా లెక్కనే వుండే గందా ఆడు ఆ …ఆ డి పెరెందబ్బా .. గ్యాపకాని అందాలే ,పెరెదయితే ఎందిలే గాని ఆడు కోట్లు సంపా యించి నాదంతన్డయ్య .ఆడికి మేమంతా ఓట్లేసి గెలిపించిన్చినావు గదందయ్యా,ఆడు కల్లు పోసి, సారాపోసి మా వాడ వాడనే తిప్పుకున్నాడుకదందయ్యా, ఆయనెంతపెద్ద మంత్రంట,ఆయనే దీని కంతా కరుసు పెట్టాదంతందయ్యా , ఆయనోచ్చి ఎంతెంతో సేప్పాడందయ్యా …… ఇప్పుడేమో మా సంగతే పట్టిచ్చుకోదేన్దయ్యా యీడు . పాపం ఆడు మాత్ర ఎం చేస్తాడు లేయ్యా ,అయ్యా యీడు గెల్సినంక సపాయిందాట్లో ఆ బాబుకి శానా పంపాల్నంతయ్య , పాపం సాన కస్తాపదతన్నాదందయ్యా.ఆ మంత్రయ్యకి.. కర్సు పెట్టినాడుగాదందయ్యా అయ్యా ఆ మంత్రాయనకూడా పెద్ద మంతిరి కి ఇయ్యాల్న్తన్తన్దయ్యా అయ్యా మాటల్లో పడి నేనేల్లోచిన పని మర్సిన…..ఎల్లోస్తానందయ్యా..
ఇట్లా వుంటుందండీ సత్తిగాడి కబుర్లు.మనకెందుకు లెండి మనం వాడి కబురులలో పడోద్దండి .మళ్ళి రేపు కలుద్దా మండి .. ఏమి అనుకోవద్దు నాకూ పనుందండి.

రచన :నూతక్కి రాఘవేంద్ర రా వు తేది :౧౨-౦౨-౨౦౦౯