నీటి లోతు తెలుసుకొని
ఈత కొరకు దిగు గాని
అన్తెరుగని కొలనులోన
తలమునకలు కాబోకు
వ్యాపారం వ్యవ హారం
అంతా అనుభవ సారం
ఆను పాను తెలియకుండ
అందులోన అడుగెయ్యకు

రచన: నూతక్కి రాఘవేంద్ర రావు , కూర్పు-మార్పు తేది:౧౮-౦౨-2009