ఆశ -ఆనందం నడుమ అనంతానంత అగాధం
ఆనందపు అనుభూతిని అందుకొనుట ఎంత కష్టం
అంతటా కంటకాలు
కందకాలు, అడ్డంకులు నిరాశ, నిస్పృహ దుఖం , బాధ, క్రోధం
అత్యాశ, అహంకార మదపూరిత, మాస్తార్యంఆ అడ్డంకులు ,ముళ్ళపొదలు
అన్ని అన్నింటిని అగాధాన నెట్టి వైచి
త్రిప్తి అనే వంతెన తో ఆవలి తీరం చేరుకో
అనుభవించు అనుభవించు ఆనందపు లోకమదే
అంతా నీకొరకే!

రచన: నూతక్కి రాఘవేంద్ర రావు తేది :౧౮-౦౨-2009