ధనం తోటి కొన్న బలం
వుంటున్దొక క్షణ కాలం
మనం ఒకటి అన్న బలం
నిలిచి వుండు కలకాలం

రచన: నూతక్కి రాఘవేంద్ర రావు. మార్పు తేది :౧౮-౦౨-2009