నానోలంటే ఎట్లున్టయొ జర సెప్ప రాదే ?

రచన : నూతక్కి రాఘవేంద్ర రావు

 తేది:20-౦4-2009

 నానోలు రాసేతోల్లన్దర్కి దండాలు.

 నాగ్గిట్ట సమఝ్ కాకుంటున్నది,

 జర ఎరకయ్యేట్టు సెప్ప రాదె..

నానోలు గిట్ల అంటున్నరు గంద.

 గావాటిని ఎట్ల రాయాలె

గిట్ల రాయొచ్చ సారూ..

 బెల్లం ముక్క మోసుకుకెల్త సీమ

గా సీమని తినుకుంట బల్లి

దమాక్ల తిట్టుకుంట

 గిదేంది సీమ తియ్యంగుంది! .

 

ఎలక మందున్న మాంసం ముక్క

 ఆరగించింది ఎలుక దాన్నితిన్న కుక్క

 దిమాక్ల తిట్టుకుంట ఏందిది

ఎలక గిట్ల బగ్గ తాగినట్టుంది.

 

 గివి నానొ లయితవా సారూ. …నూతక్కి రాఘవేంద్ర రావు