వూతం
రచన:నూతక్కి రాఘవేంద్ర రావు
తేది :22-04-2009
 
 
ఆక్రన్దిత మానవాళి  కన్నుల్లో రక్త భాష్పం
చారికలు ….
తుడిచేందుకు కావాలోయ్
ధృఢ పూరిత  సంకల్పం. 
అనునయించు నైపుణ్యం   
ఆదరించు  దయా గుణం 
అంతకు మించిన అపురూప పరికరం 
ఆయుధం
సరళ  లలిత సమ్మిళిత   
దివ్య భావ సంజనిత  

ప్రేరణం ఆ  మాత్రు భాషకు 
వందనం    
ప్రకటనలు