నిరంతరం :వచన కవిత

 కట్టుబాటు దాటితె !

బంధనాలు తెంచుకుంటె!

మెడలొ పలుపు తాడు

అమ్మొ ఆ నగ్నత్వం

ఎవరైనా చూస్తె చలిస్తె !

అందుకేగ తగిలించాం

 ద్వై లొహపు కవచాలు

 గమనాగమన సంకేతాలు

పారిపొతుందని భయం !

తగిలించాం కాళ్ళకు గజ్జెలు

 వినబడవా కదలికలు

 భయపడబోకోయ్

తగిలించెయ్ కాళ్ళకున్న

 కడియాలకు సంకెళ్ళను

 తెలివి మీరి పొతేనొ !

గాటికి కట్టెసెయ్

ప్రపంచాన్ని చూడనీకు

అది ఆ రొజున …

పసువైనా పడతి అయినా

 ఇక్కడ అక్కడ కాదు

భూమి పైన కొన కొన లొ

అహారపు అవసరాన

 కామవంఛ సాంత్వనలొ

 కొపం తాపం తట్టుకొనె

పరికరం

అహంకార ధన యఙ్నపు

 ధాతువుగా దహింప బడుతు

 దారుణంగ ధారుణిలో

అధునాతన విఙ్నానపు

 అవనికకు ఈవైపున ఆవైపున

రచన : నూతక్కి రాఘవెంద్ర రావు. తెది:26-02-2009

ప్రకటనలు