పాపం అభ్యర్ధులు (టిక్కెట్లు వచ్చినోళ్ళు..,రానోళ్ళు)

రచన: నూతక్కి రాఘవేంద్ర రావు dt.25-04-2009

 

ఏమిటో అనుకుంటాం కాని

అనుకున్నవన్నీ అవనిలోన

 అనుకూలంగా అవుతాయాని

 పాపం అది  నీ భ్రమ

 అర్ధం చేసుకుంటే

అనర్ధమే అసలుండదు

 అంచనాకు అందనిది

ఆంతర్యానికి దొరకనిది

 కృత నిశ్చయంతో

కృషి చేసినా,

ధృఢ సంకల్పం తో

 దీక్ష పూనినా

ధన రాశులు

 వేదజల్లినా

కండ బలం

 చూపించినా

గుండె నిండా

 ధైర్యమున్నా

 దండిగానీ చట్టూ

 నీ స్వంత బలం

అండవున్నా

 ఏమిటో మరి

అంతా అయి పోయిందని

 ఆనందంతో కేరింతలు

ఒక్క క్షణం

అయ్యో అంతా

అయిపోయిందే

ఆవేదనతో రోదనలు

మరు క్షణం