కలియుగ దైవం
రచన :నూతక్కి రాఘవేంద్ర రావు
తేది :26-04-2009
పురాతన శిలలు ,శిఖరాలు
శిలాజాలు ,వున్నత పర్వతాలు
నిమ్నోన్నతాలు , జలపాతాలు
సెలయేళ్ళు,నదీనదాలు
పక్షి వృక్ష, జంతు ,సమూహాలు
ఓషధులు ,మహోన్నత వృక్షాలు
పరిపుష్టిత అరణ్య సమ్మిళిత ప్రపంచం
ఆ అద్భుత పర్వత లోకం …..
దివ్య  భవ్య  ధామం 
తిరుమలేశుని 
సన్నిధానం