అభిలాష  

రచన:నూతక్కి రాఘవేంద్ర రావు
       తెది:28-04-2009

       సంకల్పం 
   సాధనకో పునాది
ఆ పునాదుల ఆలంబనతో 
 అధునాతన ప్రపంచాన
 రంగ రంగ వివిధ రంగ
   అబ్బుర పురోగతి 
      మహాధ్భుత  
       అధ్భుతాల
  పునాదుల అట్టడుగున 
   శిలా  శ్ఛిద్ర  రూపాల్లో
  వేల వేల సంకాల్పాలు  
  ప్రేతాత్మలై   క్రేంకారాలు 
 స్వయం  ప్రేరిత వూహల
 
క్రియా శీల భౌతిక రూపాలను  
  ఒక్క సారి ఒకసారయినా
          స్వయంగా
         వీక్షించాలని      
           వెర్రిగా
          వేదనతొ
        అభిలాషతో