నజ్జు నజ్జు  అంతే

రచన : నూతక్కి రాఘవేంద్ర రావు
        తేది :30-09-2009 
 
ఆ క్షణమే నా కను సన్నల
    గాంచిన  ఓ  దృశ్యం  
    విచలితుడనై  నేను 
      మూలుగుతూ 
      నా  మనస్సు 
కనులముందు తిరుగాడుతూ
       ఆ దృశ్యం ..
     కీసు మంటూ .
ఆగిన కారు చక్రాల బ్రేకుల
కర్ణ కఠోర క్రీన్కారాల మధ్య 
కూయ్ కూయ్ గ్రా ఆ ఆఆ
 కుక్కఆక్రన్దిస్తున్న  రీతి 
    భీకరంగా రోదిస్తూ 
       అంతలోనే
    తుఫాను వెలసిన 
        ప్రశాంతత  
      ఏమయ్యిందీ 
    అబ్బే ఏమీ లేదు 
         కుక్కే  
  కారు  క్రింద  పడింది.
   ఏమీ కాలెదుకద  
నలిగి నజ్జయింది అంతే