మా  పెరటి చెట్టు కొబ్బరి బోండాం
(పొందడమో సాహస చర్య… తాటి  కాయకయినా  అంతే)
(నాకూ కొబ్బరి  చెట్టుందని చన్కలెగరెస్తె  సరి పోదు బాబూ.)
                           ( ధర్మవరపు స్టైల్లో అనుకోండి స్వగతంలో)
         రచన : నూతక్కి రాఘవేంద్ర రావు.  
                 తేది:29-04-2009
            మా పెరటిలోని కొబ్బరి చెట్టు
            నా స్వంత చేతులలోపెరిగింది   
               కాసింది కాయలు యెన్నో   
            మండుతున్న వేసవి ఎండలొ   
              దాహమేసి  తాగాలనుకొని 
             తపనపడుతూ గుటకలేస్తూ  . 
              చేయని  యత్నం లేదు
              చెట్టునుంచి బోండాలను
            రాల్చేందుకు ..త్రాగేందుకు  …
                చెట్టెక్కి కోసే వాళ్ళు
              మహానగరాన ఎక్కడో      
                   ఓ పొడుగాటి
                 వాసం బొంగుకు  
                  కత్తి కట్టి మరీ 
             బోండాలను రాల గొట్టి
                 నెత్తులు పగిలే 
              ప్రమాదాలు తప్పుకొని           
              మొత్తానికి సాధించాం
                     అయినా             
              బోండమెలా త్రాగాలొ
        అమాయకంగా వెర్రి మొఖాలతొ
              చెట్టెక్కి కాయ రాల్చి…
          బాబోయ్ మనవల్ల కాదు.
            కొబ్బరి బోండాలు కొని
                 త్రాగేస్తే  పోలా !
 
        మరోసారి స్వంత కొబ్బరి  చెట్టు
            నాటాలని అనుకున్నా
        దాన్ని పెంచాలని అనుకున్నా  
                  కాయనీరు … 
            బోండాం కాయ నీరు 
           త్రాగాలని అనుకున్నా  
          చెట్టెక్కుట నేర్చుంటాం 
     మొదట చేట్టేక్కుట నేర్చుకుంటాం
      కొబ్బరి చేట్టేక్కుట నేర్చుకుంటాం  .