శ్రీ శ్రీ
రచన : నూతక్కి రాఘవేంద్ర రావు
తేది:30-04-2009.
 
  శత వత్స రాలు వయసొచ్చినా 
   శ్రీ శ్రీ  ఆరోగ్యంగా   వున్నాడు .
 చచ్చి పోలేదు..ఈ శతాబ్ది తనదని 
   నమ్మిన సాహితీ ,ప్రఖండుడు
  జన హృదయాలలో సుస్థిరంగా
       జీవించే వున్నాడు.
   ఆయనకు వందో జన్మ దిన
        శుభాభినందనలు .
     ఆ సందర్భంగా సాహితీ
   ప్రియులందరికీ శుభాకాంక్షలు.
 
            ఆ రోజుల్లో
       వ్రాయాలని  వున్నా 
     వ్రాయలేని అసహాయత 
భావాలు మనస్సును మదిస్తున్నా 
    భావ వ్యక్తీకరణకు ఎన్నెన్నో  
           పరిమితులు.  
      అడ్డంకులు అగాధాలు
     చాన్దసాలు చందస్సులు
      కఠిన పద  భావ జాల 
             సమాసాల
       సాహితీ యానంలో 
      వేగు చుక్క పొడిచింది. 
      ఎందరికో స్ఫూర్తిదాత
      ఓమహాత్మ ఓ మహర్షి
             మార్గదర్సి,
           మహా స్ఫూర్తి 
         ఓ మహానుభావ
 
      తెలుగు భాషామ తల్లి
       ఛందో బద్ధ రీతుల
       జిలిబిలి వెలుగుల 
       వలువలలో బందీ…. 
        మాన్యులకేదక్క  
       జన సామాన్యుని
    కందని  ఆ తరుణంలో

    ఈ సాహితీ ప్రపంచాన

    చాందస సృంఖలాలు
            త్రెంచి  
        ఈ యుగం 
     ఈ శతాబ్ది నాదని 
    చాటుకున్న ధీశాలీ  
  నీ తదుపరి ఆ సాహసం 
         చేసేవారేరీ 
       చేసిన వారేరీ    
.
  నీ  భాషా పద చాతుర్యం 
     నీ భావం భాష్యం
   ఆనాటికి  ఈ నాటికి 
   పాపం నీ మనోగతం  
   ఎవరికీ అర్ధం కాకున్నా
నిన్నర్ధం చేసుకున్నామనుకొని
  నిన్నంతా చదివేసామని 
    నిన్నడ్డం  పెట్టుకొని   
తమ్ము తాము పోగుడుకొంటు 
   నిన్నందల మెక్కిస్తూ
 తామూ పైకెగబాకుతో …ఈ
  మహత్తర దృశ్య నాటకం  
 చూడకుండానే వెడలి పోయి …
      ఎం సాధించావు ….
 
 నీవనుకున్నది ఏదీ యిక్కడ
    సజావుగా జరగలేదు
     నీవాసించినదేదీ
    ఆచరించేవారులేరు.
  నీవు కోరుకున్నదేదో
తమకోరికేలే అని నమ్మిన
    హీనులు దీనులు
యింకా నీకోసం ఎదురు
  చూస్తూనే వున్నారు
నీ ప్రస్తానం తమ కొరకే
       కావాలని
    ఈ దిక్కుననే 
  నీ మహా ప్రస్తానం
  (మహా కవి శ్రీ శ్రీ గారికి
      క్షమార్పణలతో )