మే 2009


                         నేను

                    ( అతి సామాన్యుణ్ణి )
                      రచన : నూతక్కి రాఘవేంద్ర రావు
                                    తేది:01-06-2009
 
                        నేను కవిని కాను
                       నా మదిలో మెదిలే
                            భావాలను  
                        మీ పై కుప్పించి 
                      వూహలలో వూయల
                          లూ పేందుకు  
                     నేను గాయకుడినీ కాదు
                     గాన లహరిలో మిమ్ముల 
                        ఓల లాడించేందుకు
                                కానీ
                    నాలో కలిగిన భావోద్వేగం
                    సమరసమయ భావావేశం
                          కమిలి కుమిలి
                            కనలి కనలి
                         నా హృది చేసిన
                             ఆక్రందనం
                          అంతరంగంలో
                           నిక్షిప్తం చేసి  
                           చిరునగవుతో 
                             నిరంతరం   
                        అనంత  యానంలో 
                        జీవన  పయనంలో  
 
 
 
                                

       నిత్యం నా చుట్టూ  -8

           ( ఓ  చిన్ని జూ)
రచన:నూతక్కి రాఘవేంద్ర రావు 
        తేది :26-05-2009
 
తడి మట్టిని తొలుస్తూ వాన పాము
     మురుగులోన  మండూకం 
       చండాలంలో పందులు 
          వీధుల్లో  శునకాల  
             స్థైర్య విహారం
       ఎన్నెన్నో సహజీవులు
          యింకా యింకా
    ఏమని వ్రాయను యిప్పుడు?
              హతోస్మి !
    గొంగడి పురుగును మరచితినే
 
 నిత్యం నా చుట్టూ   -7
       (ఓ  చిన్ని జూ)
 
రచన:నూతక్కి రాఘవేంద్ర రావు 
   తేది :26-05-2009
 
  నక్కి నక్కి దాక్కుంటూ  బల్లి  
మిన్నాగును వెతుక్కొంటూ ముంగిస
  సరీసృపాల వారసులా తొండలు
     మెలికల పాములు .
 నాన్న స్వారీ చేసే అరేబియా
నలుపు తెలుపు రంగుల గుర్రం
  రాళ్ళ క్రింద  తేళ్ళూ జెర్రులు
 
నిత్యం నా చుట్టూ -6 
  (ఓ  చిన్ని జూ)
 
రచన:నూతక్కి రాఘవేంద్ర రావు 
   తేది :26-05-2009
 
కోడి పిల్లలల్ని ఎగదన్నుకు
        పోదామని
   ఆకసాన నిఘావేసి
ఎగురుతూ తిరుగాడుతూ 
       గరుడ పక్షి 
ఎక్కడో ఏదో ఆవో దూడో 
    చచ్చి పడుందని
     ఆచూకీనందిస్తూ 
   ఆకసాన రాబందులు
  గున గున గంతులతో 
     కుందేలు జంట 
    గుర్రున చూస్తూ
       కుక్కపిల్ల 
   అంతా గమనిస్తూ 
 అటకమీద పిల్లి కూన 
 
నిత్యం నా చుట్టూ   -5
   ( ఓ  చిన్ని జూ)
 
రచన:నూతక్కి రాఘవేంద్ర రావు 
   తేది :26-05-2009
 

    కలుగులు త్రవ్వుతూ

         పందికొక్కు
      చెంగు చెంగున 
  గెంతులేస్తూ  లేగ దూడ ,
    గేదలు దున్నలు
 ఆవులు ,ఎడ్లు ,కోడెలు 
    గిత్తలు ,పెయ్యలు 
    కొబ్బరి చెట్ల పైన
 కొంగల సయ్యాటలు
కొక్కోరోమని కోడిపుంజు
  పిల్లలతో గంపక్రింద
         కోడిపెట్ట 
నిత్యం నా చుట్టూ-4
     ( ఓ  చిన్ని జూ)
 
రచన:నూతక్కి రాఘవేంద్ర రావు 
   తేది :26-05-2009
 
       చిట్టి చిట్టి చేతులతో
  వేప పండు తింటూ వుడుత
    కలుగులోని ఎలుక  పిల్ల
   దాని వెంటే   త్రాచుపాము 
    రాత్రయితే కీచురాళ్ళు 
     రాళ్ళ క్రింద  తేళ్ళూ
     అక్కడే పెరిగే  జెర్రులు 
    రజకులు పెంచుకొంటూ
 తోలుకు వచ్చే గాడిదలూ 
      కంచర గాడిదలూ 
నిత్యం నా చుట్టూ   -3
    ( ఓ  చిన్ని జూ)
 
రచన:నూతక్కి రాఘవేంద్ర రావు 
   తేది :26-05-2009
 
     వింత వింత శబ్దాలతో
ఇంటిపైన గూటిలోని పావురాళ్ళు
  కావు కావు మంటూ కాకులు
   రంగుల రెక్కలతో తోకలతో
      సంజీవనినందితెచ్చు
        జేవుడు కాకులు
  భావిలోని తాబేలు, చేప పిల్ల
      అందులోనే నీటికొయ్య
       చెట్టుపైన పక్షిగూటి
   గుడ్ల దొంగ పసిరిక పాము ,
     నిత్యం నా చుట్టూ    -2
        ( ఓ  చిన్ని జూ)
 
   రచన:నూతక్కి రాఘవేంద్ర రావు 
         తేది :26-05-2009
 
    కిచ కిచ లాడుతూ పిచుకలు
      కువ కువ లాడే గువ్వలు.
        చిత్ర  విచిత్ర వర్ణాలతో 
       వనమంతా విహరిస్తూ   
        సీతాకోక చిలుకలు
         దోర జామ పండు
     రుచి చూస్తూ రాచిలుకలు 
   చిలుకల కదలికలు చూస్తూ 
    తన్మయతన గోరువంక 
 

             నిత్యం నా చుట్టూ -1

               ( ఓ చిన్ని జూ)

    రచన:నూతక్కి రాఘవేంద్ర రావు

           తేది :26-05-2009

      నిత్యం నా చుట్టూ సంచరిస్తూ

      ఎన్నో ఎన్నెన్నో సహజీవులు

     నల్ల చీమ ఎర్రచీమ రెక్క చీమ

        చినుకు చీమ గండుచీమ

       కరెంటు చీమ చలిచీమలు

              చదపురుగులు

 చెరువు నీళ్ళ వెంటవచ్చు జలగలు

    మిడతలు బొద్దింకలు దోమలు

                     నేనెలా  చెప్పుకోను

             రచన:నూతక్కి రాఘవేంద్ర రావు.
                    తేది : 23-05-2009
 

                    నేనెలా  చెప్పుకోను

          ఈ కవితను నేనే  రచియించానని  
            ఈ భావం ఈ భాష ఈ పదాలు 
     అక్షరాలు వ్రాసే క్రమ విధాన భంగిమలూ 
                కనిపెట్టింది నేను కాదె  
            అక్షరం నేను కనిపెట్టింది కాదె
          నేను పుట్టినప్పటికే వుందికదా
        ఆ అక్షరాలు గుది గుచ్చిన పదాలు
          పదబంధ మాలికలా వాక్యాలూ
              నేను సృష్టించినవి కావే
        నేను పుట్టేసరికే జనుల పెదవుల
             నాట్యం చేస్తున్నావే కదా
       భావాలు మనోజనిత వుత్ప్రేరితాలు   
             అన్నీ అప్పటికే బహిరంగ
                    వ్యక్తీకరణ లే 
          మరి నాకుగా నేను ఈ భాషలో
               భావంలో  భాష్యంలో
             సృజియిన్చిన్దేముందని  
       వారూ వీరూ వేడి వేడిగా వాడుకొని 
              వాడి  వాడి వదిలేసిన
                     వడి తగ్గిన
              పదాలు  యిటూ అటూ
               కూరుస్తూ  ఏదో గిలికి
            పలుమారులు మారుస్తూ 
          భావాలను పలికిస్తున్నానని
            మది లోలోతుల కులికి  
             నా మదిలో తిరుగాడే
          వ్యధలను వెలిగ్రక్కాననుకొని
            నా భుజం నేనే తట్టుకొని
              సహభాష్ అనుకొని ….    
                    అయినా ….
               నేనెలా చెప్పుకోను …….
 

తర్వాత పేజీ »