ఇజం

                   రచన :నూతక్కి రాఘవేంద్ర రావు
                          తేది :1991 వ సంవత్సరం  
 
                          నిజానికి సమాజాన
                      ఇజం ఒక పాత గోడ
                                శిధిలమై స్చిద్రమై  
                         ఈ క్షణమో
                        మరుక్షణమో 
                       శిధిలాల క్రింద 
                   నలగనున్న జీవితాలు 
               మత సర్పపు పడగ నీడలో
                          దాక్కున్నది                
                  సమాజమనే కప్పు పిల్ల
                గొర్రె కసాయినే కదా నమ్మేది.
                    ఇజాలనే గొర్రె పోటేల్లు
                      డీ కొంటున్నాయి  
                వాటి మధ్య సమాజాలు
              నజ్జు నజ్జు అవుతున్నాయి 
               మత రక్కసి కంటి చూపుతో
           మానవత్వం భగ భగ మండుతోంది.
               కూడూ గూడూ గుడ్డా నీరూ 
                 ఏ ఇజాలు యిస్తున్నవి
                       
                  
               
                       
ప్రకటనలు