సత్ –భావనలు  

         రచన:నూతక్కి రాఘవేంద్ర రావు
              తేది :08-05-2009
 
             లేనిపోని వాదనలకు
            తావు యివ్వ వద్దెన్నడు 
             గోటి తోటి గిల్లేస్తే గొడ్డలి 
                వూసే ఎందుకు 
    
             ఫలితం ఆశించి నీవు 
           పరులకు సాయ పడకు 
             సాయం అన్న పదం 
           స్వార్ధంతో తూయ బోకు
ప్రకటనలు