భోలక్పూర్లో  ఘోర  కలి 

                                                                                                          రచన: నూతక్కి రాఘవేంద్ర రావు
                                                                                                                  తేది: 10-05-౨౦౦౯
 

                                                                                                                      భోలక్పూర్ లో  

                                                                                                                     నిర్జీవులయిన 

                                                                                                                      నిర్భాగ్యుల కై
                                                                                                                        నివాళులు …..
                                                                                                                        అర్పిద్దామా  
 
                                                                                                                     అంతకన్నా మనం
                                                                                                                 చేయ గలిగిందేముందని 
                                                                                                                   నిర్లిప్త జీవులం మరి
                                                                                                                      కారకులైన వారి
                                                                                                                  నిర్లక్ష్యపు విధానాన్ని 
                                                                                                                     నిధనం చేద్దామా 
                                                                                                                  అంత టైం మన కెక్కడ 
                                                                                                                  మనకు జరిగితే చూద్దాం .. 
                                                                                                                       సరే.. అప్పుడు                 
                                                                                                                 నీవుండవు  నేనుండను
                                                                                                           నరనరాన జీర్ణించుకు పోయిన               
                                                                                                                   భయ భీకర నిర్లిప్తత
                                                                                                                     నిరాశా నిస్పృహ
                                                                                                     ప్రభుతకేమో ప్రజలేమైనాకానీ యని  
                                                                                                ప్రజలకేమో ఇంతకన్న జరిగేదేముంటుందని
                                                                                                                          అవునూ    
                                                                                                                        చచ్చినోడికి 
                                                                                                                    బాధే ముంటుంది   
                                                                                                                  బ్రతికున్నోళ్ళకు తప్ప
 
 
ప్రకటనలు