నిత్యం నా చుట్టూ   -5
   ( ఓ  చిన్ని జూ)
 
రచన:నూతక్కి రాఘవేంద్ర రావు 
   తేది :26-05-2009
 

    కలుగులు త్రవ్వుతూ

         పందికొక్కు
      చెంగు చెంగున 
  గెంతులేస్తూ  లేగ దూడ ,
    గేదలు దున్నలు
 ఆవులు ,ఎడ్లు ,కోడెలు 
    గిత్తలు ,పెయ్యలు 
    కొబ్బరి చెట్ల పైన
 కొంగల సయ్యాటలు
కొక్కోరోమని కోడిపుంజు
  పిల్లలతో గంపక్రింద
         కోడిపెట్ట