నేను

                    ( అతి సామాన్యుణ్ణి )
                      రచన : నూతక్కి రాఘవేంద్ర రావు
                                    తేది:01-06-2009
 
                        నేను కవిని కాను
                       నా మదిలో మెదిలే
                            భావాలను  
                        మీ పై కుప్పించి 
                      వూహలలో వూయల
                          లూ పేందుకు  
                     నేను గాయకుడినీ కాదు
                     గాన లహరిలో మిమ్ముల 
                        ఓల లాడించేందుకు
                                కానీ
                    నాలో కలిగిన భావోద్వేగం
                    సమరసమయ భావావేశం
                          కమిలి కుమిలి
                            కనలి కనలి
                         నా హృది చేసిన
                             ఆక్రందనం
                          అంతరంగంలో
                           నిక్షిప్తం చేసి  
                           చిరునగవుతో 
                             నిరంతరం   
                        అనంత  యానంలో 
                        జీవన  పయనంలో