జీవితం క్షణమైతేనేం
రచన :నూతక్కి రాఘవేంద్ర రావు
తేది : 01-06-2009.
 
జీవితం ఆనందపు అనుభవాల
అనుభూతుల నిత్య నవ్య పయనం  
కావాలి ప్రతి ఒక్కరికీ కానీ
 
నిరంతర వేదనల  రోదనా పథం లో 
పయనిస్తూ సగటు జీవి
ఆనందంగా అనుభవించ వలసిన
ఈ జీవితాన గతాన్నిచర్చిస్తూ
 భవితను  తలచుకు దుఖిస్తూ
ఈ రోజు తినకుండా 
రేపటికొరకు దాస్తూ 
సంతానాన్ని కంటూ 
వారి కొఱకు  తపనపడుతూ 
చికాకులు కోపాలు కాట్లాటలు
ఏమీ అనుభవించ లేక 
అనుభవిన్చెన్దు కేమీ లేక
అను నిత్యం విషాదం   
ఏమిటో జీవితం క్షణ భంగురమే
క్షణ భంగుర జీవితాన
బ్రతికి వున్న  ప్రతీ క్షణం
హాయిగా ఆనందంగా ఆహ్లాదంగా
 నిరంతరం నిర్మలంగా
నవ్వుతూ బ్రతక గలిగితే
జీవితం ఓ క్షణ మైతేనేం