అంతరంగ మధనం 

 రచన :నూతక్కి రాఘవేంద్ర రావు

 తేది  : 26/12/2008
 
  
ఎన్నో భావాలు,
 మరెన్నో ఆలోచనలు,
 ఎన్నెన్నో ఘటనలు,
 ఎందఱో మనుషులు ,
ఎన్నో ప్రాంతాలు,
 చూసినవి, విన్నవి,
చదివినవి,
తెలుసుకున్నవి
ఎల్లప్పుడూ మనసుతలుపు 
తడుతూనే వుంటాయి  
అంతరంగాన
వెంటాడుతూ వుంటాయి ,
  
తమ గురించి
గతంలో కి రమ్మంటాయి .
గతం లో ఎదురొచ్చిన
పాత్రలూ మనసు
పొరల  తలుపుల 
కావల నిలుచుని 
తలుపులు తెరవమంటూ
మనో మందిర ద్వారాలు
తెరుచుకో జూస్తుంటాయి
తలపుల లోనికి  
చొచ్చుకు రాజూస్తుంటాయి
తమ సంగతేమిటని
అడుగుతూ  అల్లరి చేస్తుంటాయి.
  
చిన్ననాటినుండి
చితి వరకూ   
జరిగిన 
ఘటనలన్నీ
మనిషి మశ్తిష్కం లో
నిక్షిప్తమై
హఠాత్తుగా  గుర్తు చేస్తూ
  నిలదీస్తుంటాయి
అందులో
పుట్టి పెరిగిన వూరైతే మరీనుమిగతా ౨వ పేజి లో