భవిత   

                ( ఓ  ఎండమావి ) 

              రచన:నూతక్కి రాఘవేంద్ర రావు

                   తేది:11-07-2009

                   గతం నుండి బయటకొచ్చి

                 వర్తమానం ఆ చివరి నుండి

                భావిలోకి … తొంగి చూడాలని

                     ఆత్రంగా అడుగులేస్తూ

                  వర్తమానాన నా మానాన

                నే నడుస్తూ మరో అంచు కు

                   చేరానని భ్రాంతిపడుతూ ….

                        భంగ పడుతూ ….

                      వెనుతిరిగి చూస్తె !!!

                             ఆశ్చర్యం

                    నావేనుకంతా భూతం ….

             వేస్తున్న అడుగొక్కటే వర్తమానం ….

                    భవిత వర్తమానమై … 

                    తత్క్షణమే భూతమై….

                     గోచరా గోచరమై

                       అగమ్య మై …….

                    నా కనుల ముందే

                  క్షణ దూరంలో భవిత ….

                 పొందలేక ఆశక్తుడనయి

                  అయోమయంలో