మోటబాయి 

 (  రచన:నూతక్కి రాఘవేంద్ర రావు  )
    తేది : 11-07-2009 
        మోట బాన ను 
        పైకి లాగేందుకు
   పల్లం  లోకి  పరుగిడుతూ  
         కాడెద్దులు
    చేతిలో చర్నాకోలతో
     ఎడ్లను అదిలిస్తూ 
       మోట తాటిపై
            రైతు   
    బాన  చిల్లులనుంచి
     జల జలా కారుతూ 
           నీళ్ళు      
        అల్లకల్లోలం    
   భరత యువత భవిత  లా        
            భావి  
            తన
 ముఖం చూసుకుందామని 
  వంగి  తొంగి చూస్తూ వాడు