వుచిత సలహా

రచన : నూతక్కి రాఘవేంద్ర రావు  
     తేది :18-07-2009
 
అడగందే సలహాలివ్వకు
అక్కయినా చెల్లయినా
అన్నయినా తమ్ముడయిన
అమ్మయినా నాన్నయినా
 
తెలియని సలహాలివ్వకు

తెలివంతా నీ సొంతమని
అడిగిందే తడవనుకొని
ఆత్రంగా ఎగేసుకుంటూ
 
వూరుకెంత మంచిదయినా
ప్రజలకెంత పనికొచ్చిన
వుచితంగా సలహాలివ్వకు 
వూరువాడ యీసడించు
 
ప్రకటనలు