ఖండిత వనం – ౩

 రచన :నూతక్కి రాఘవేంద్ర రావు

 26-07-2009

నా గృహ వన ప్రాంగణాన

 అను నిత్యం వన భోజనాలు ,

నిత్య వసంతం

పాదు త్రవ్వి నా చెమట

బొట్టు బొట్టు గా పోసి

అద్భుతంగా పెంచుకున్నా…

అరవై అడుగుల లోతునుండి

బావి పై తాగాడిపై నిలబడి

వంగి చేంతాడు కడవలతో

 నీళ్ళు తోడి పోసి పెంచి

పోషించిన నా వనంలో

అను నిత్యం సందడిగా

తిరుగాడే నా వుడతలు

 రామ చిలుకలు, పిచ్చుకలు ,

 పావురాళ్ళు కోయిలలు,

జెముడు కాకులు , కాకులు ,

మాల గాకులు వూసర వెల్లులు,

తొండలు పసిరిక పాములు

అపుడపుడు త్రాచులు ,

జేర్రిపోతులు నెమళ్ళు ,

వానరాల విహారాలు …

అవన్నీ యిప్పుడు

వాటి గూళ్ళు కూలిపోయి

 వాటి నీడ కరువైతే

నన్నేమని తిట్టాయో

ఏమని శపించాయో

 దరి దాపుల్లో లేని

ఏ వృక్ష సముదాయాలకు

చేరాయో ….