ఖండిత వనం – 4

 రచన :నూతక్కి రాఘవేంద్ర రావు

  Dt. 26-07-2009

అత్యధిక వోల్టుల విద్యుత్ లైన్లు

నా ప్రహరీ గోడల ప్రక్కన …

.ప్రవహిస్తూ

నా చెట్ల కొమ్మలు, కొబ్బరి చెట్లను

 అడ్డమని ఆటంకమని

ఆయా సంస్త లు నరికేస్తుంటే

 నివారించ లేక నిస్స హాయంగా

 నేను పెంచుకున్న

 చెట్ల మొదళ్ళు కాదు కాదు

నా ఆశలు, ఆకాంక్షలు !!!

ఆక్రోశం ఆపలేక

వుక్రోషం ఓపలేక

 కూకటి వ్రేళ్ళతో నేనే పెరికేసా

 చెట్లు పెంచితే అవార్డులు

ప్రభుత్వాలు !ప్రకటనలు !

చెట్లు పెంచితే నరి కేస్తూ

వారిని నరికే వారెవరూ లేక

 ప్రణాలికలంటూ లేని

పర్యావరణ ద్రుఖ్పధంలేని

ఆ ప్రభుత్వ శాఖ లు