జూలై 2009


             మోటబాయి 

 (  రచన:నూతక్కి రాఘవేంద్ర రావు  )
    తేది : 11-07-2009 
        మోట బాన ను 
        పైకి లాగేందుకు
   పల్లం  లోకి  పరుగిడుతూ  
         కాడెద్దులు
    చేతిలో చర్నాకోలతో
     ఎడ్లను అదిలిస్తూ 
       మోట తాటిపై
            రైతు   
    బాన  చిల్లులనుంచి
     జల జలా కారుతూ 
           నీళ్ళు      
        అల్లకల్లోలం    
   భరత యువత భవిత  లా        
            భావి  
            తన
 ముఖం చూసుకుందామని 
  వంగి  తొంగి చూస్తూ వాడు         
 

                       భవిత   

                ( ఓ  ఎండమావి ) 

              రచన:నూతక్కి రాఘవేంద్ర రావు

                   తేది:11-07-2009

                   గతం నుండి బయటకొచ్చి

                 వర్తమానం ఆ చివరి నుండి

                భావిలోకి … తొంగి చూడాలని

                     ఆత్రంగా అడుగులేస్తూ

                  వర్తమానాన నా మానాన

                నే నడుస్తూ మరో అంచు కు

                   చేరానని భ్రాంతిపడుతూ ….

                        భంగ పడుతూ ….

                      వెనుతిరిగి చూస్తె !!!

                             ఆశ్చర్యం

                    నావేనుకంతా భూతం ….

             వేస్తున్న అడుగొక్కటే వర్తమానం ….

                    భవిత వర్తమానమై … 

                    తత్క్షణమే భూతమై….

                     గోచరా గోచరమై

                       అగమ్య మై …….

                    నా కనుల ముందే

                  క్షణ దూరంలో భవిత ….

                 పొందలేక ఆశక్తుడనయి

                  అయోమయంలో

నా బ్లాగ్ రచనా జీవితం
రచన :నూతక్కి రాఘవేంద్ర రావు
     తేది:03-07-2009
 
ఎప్పటి నుండో దానికోసం
ఎదురు చూస్తూ  నేను ….
అను నిత్యం ఇదో
 నిత్య  ప్రహసనం    
సహనం  నశిస్తూన్నా వహిస్తూ
(వహించక చస్తామా )
అయినా సహానానికైనా
హద్దుండాలి కదా
 
అమ్మయ్య!ఇప్పటికైనా..
.అది … అదే కరెంటు
వచ్చింది
వచ్చింది కదా
 అని ఆత్రంగా
 
ల్యాపు టాపుచేత బట్టి  
ఏదో ( కీ బోర్డ్ మీద) పొడిచేద్దామని …
 
ఆలోచనలకో ఆకారం యిచ్చి
పుడుం గాడిలా నా
బ్లాగులో ప్రచురిద్దామని
 
తీరా …చూద్దునుకదా
ఇంటర్నెట్ అంతరాయం 
ఓ  సందేశం 
అంతరాయాలే   నిరంతరమై  
నిరంతరం అంతరాలతో
నా బ్లాగ్ జీవన వ్యవహారం   
కరెంటు వుంటే నెట్టుండదు
నెట్టుంటే కరెంటుండదు
రెండూ వుంటే స్పీడుండదు.
అన్నీ వుంటే బ్లాగేందుకు కడకు
నాకడ సమయముండదు ..
 
అంతరాయాలే   నిరంతరమై 
అవరోధాలే అనంతమై  
నిరాశావహ మై……
నా బ్లాగ్ రచనా  జీవనం.

« గత పేజీ