స్వాతంత్ర దిన శుభాకాంక్షలు

రచన :నూతక్కి రాఘవేంద్ర రావు.

 తేది 15-08-2009

 బ్లాగ్మిత్రులు

 కవి పండిత శ్రేష్ఠులు

 సాహితీ ప్రియులు

సామాజిక చింతనులు

 మిత్రులు హితులు

శ్రేయోభిలాషులు

మీదు మిక్కిలి

భారత దేశ

శ్రేయో కాన్క్షితులు

 అందరికీ నా వందనాలు.

 యివే నా హార్దిక

స్వాతంత్ర దిన శుభాకాంక్షలు.