శఃభాషనుకుందాం మనకు మనం – 1

 రచన : నూతక్కి రాఘవేంద్ర రావు

తేది :15-08-2009

తిరోగమన పథం లో

పురోగమిస్తూ

అరవై రెండేళ్ళ వయసులో

 స్వతంత్ర భారత ప్రజాస్వామ్య వ్యవస్థ.

అయినా మన భుజం మనం తట్టు కుందాం

శఃభాషనుకుందాం .

 స్వతంత్ర దిన శుభాకాంక్షలు చెప్పుకుందాం

ఎంతయినా మనకు స్వతంత్ర దినం కదా మరి.

లంచగొండి తనం ,

అవినీతి; ఆశ్రిత పక్ష పాతం

కూకటి వ్రేళ్ళల్లో

చీడలు పీడలు

 విస్తరిస్తూ  …

నిర్జీవమౌతు పటు గొమ్మలు. .

అయినా… . మన భుజం మనం

 తట్టు కుందాం

శః భాషనుకుందాం .

స్వతంత్ర దిన శుభాకాంక్షలు

 చెప్పుకుందాం

 ఎంతయినా మనకు

 స్వతంత్ర దినం కదా మరి.