శః భాషనుకుందాం మనకు మనం – 3

 రచన : నూతక్కి రాఘవేంద్ర రావు

తేది :15-08-2009

 ధన సంపాదనకో వేదిక గా

 రాజకీయ వ్యవస్థ

ఆలంబన గా నల్ల ధనం

 ఆ నల్ల ధనం వెచ్చిస్తే అధికారం

 అధికారం నీడలో నిరంతర ధన ఆర్జన

కుప్పలు తెప్పలు

 ధనానికి దేశంలో లోటేముందని

 కానీ ఆకలి చావులు

రైతుల చావులు ,

చేనేతవారు మస్త్యకారులూ

 ఎందరెందరివో … అయినా

 మన భుజం మనం తట్టు కుందాం

శః భాషనుకుందాం .

స్వతంత్ర దిన శుభాకాంక్షలు

చెప్పుకుందాం

ఎంతయినా మనకు

 స్వతంత్ర దినం కదా మరి.