శః భాషనుకుందాం 

    మనకు మనం – 2
  రచన : నూతక్కి రాఘవేంద్ర రావు

 
         కృష్ణ బిలాల్లో
        నిక్షిప్తమౌతూ 
   నిత్య అవసర సరుకులు  
     తారులా ప్రవహిస్తూ
        ధన రాసులు
       నిర్వీర్యమౌతూ
      దేశ ఆర్ధిక వ్యవస్థ
 
       నారద విహార
  వీధుల్లో నడయాడే ధరలు
      ప్రజా పంపిణీ
       విధి విధాన
        నిధనానికి     
     వనరుల దోపిడీకి …
      వ్యూహ రచనలో
   నిరంతరం నిమగ్నమై
       అధికార గణం   
         అయినా
    మన భుజం మనం
       తట్టు కుందాం
    శః భాషనుకుందాం  .
 స్వతంత్ర దిన శుభాకాంక్షలు
       చెప్పుకుందాం  
   ఎంతయినా  మనకు
 స్వతంత్ర దినం కదా మరి. 
———————————————————————– 
                తేది :15-08-2009
ప్రకటనలు