చిరు చలనం

 రచన :నూతక్కి రాఘవేంద్ర రావు

 తేది :25-08-2009

ఏ క్షణమో

క్షణ కాలం

శరీరంతర్భాగంలో

 ఏ కొననో

 వ్యధా భరిత

వేదన తో ……

మేనిలోన

 చిరు చలనం

 మానవాళి కది

 భయ భీకర

భూకంపనం