స్వీయాంకిత

( రాతి (ఇసుక) పలుకు )

 రచన:నూతక్కి రాఘవేంద్ర రావు

తేది :31-08-2009

తద్భవనాంతర్గత

నిర్మాణంలొ

 ఆ మహా భవనపు

 పునాదియందు

నదీ గర్భపు ఆనకట్టలో

రహదారుల నిర్మాణంలో

 అట్టడుగున పడి యున్నయట్టి

ఓ పురాతన శిలా ఛిద్రాన్నినేను

సముద్రపు లోలోతుల

అధోతలంలొ

 నదీ నదాల్లో

కొండల్లో ఎడారులందూ

పంట పొలాలలో

ధరిత్రి తనువున

 అణువు అణువున

 రేణువులా ఎల్లెడలా

ఓ వుపగ్రహంలా

 గ్రహ శకలం లా

ఎక్కడో అంతరిక్షాన

 మానవ జీవన

ప్రగతి పధ నిర్మాణానికి

 నా వంతుగ నాకై

….నేనంకితమై