సుప్రభాతం నాడునేడు

(

నిరంతర అంతరాల విన్యాసం) 4

రచన:నూతక్కి రాఘవేంద్ర రావు.

తేది:26-09-2009

చద్దన్నం ముద్ద పెరుగు,

ఎరగారపు వూర ముద్ద ,

ఆవురావురున నోరూరిస్తూ

నాడు….

వూరూరా కొన కొనలో యీ ధరా తలాన

తలచుకోను నామోషీ

నేడు…….

అయ్యారే!!!తరతరాల

అంతరాల నిరంతర విన్యాసం