సుప్రభాతం నాడు,నేడు

 (నిరంతర అంతరాల విన్యాసం)

(రచన:నూతక్కి రాఘవేంద్ర రావు. )

తేది:26-09-2009

ఆకశాన సుందర నేత్రానందకర

శుభోదయ మహాధ్భుత

ద్రుశ్య గీతికలు

నాడు……

ఆకాశ హర్మ్యాల నీలి నీడలు

ద్రుశ్యా ద్రుశ్యమై సూర్య కిరణం

నేడు…..

అయ్యారే!!!తరతరాల

అంతరాల నిరంతర విన్యాసం