సుప్రభాతం నాడు…నేడు

(నిరంతర అంతరాల విన్యాసం) -1

రచన:నూతక్కి రాఘవేంద్ర రావు.

తేది:26-09-2009

పక్షుల కుహు కుహు రావాలు,

కోడికూతల సుప్రభాత గీతాలు

గుడి గంటల  రవళులు

లేగ దూడల అంబారవాలు …..

నాడు….

గుడిలో, బడిలో..

మసీదులో, చర్చిలో..

లౌడు స్పీకర్ల…విక్రుత ధ్వనులు…

శుష్కప్రలాప ప్రేలాపనలు

కారు హారన్ల , నీటి ట్యాంకర్ల

దుర్భర శబ్ద కాలుష్యం

నేడు…….

అయ్యారే!!!తరతరాల

అంతరాల నిరంతర విన్యాసం