దసరా శుభాకాంక్షలు

 

From:నూతక్కి రాఘవేంద్ర రావు28-09

-2009తెలుగు బ్లాగ్ మిత్రులు

కవులూ రచయితలూ రచియిత్రులూ

చదువరులు వీక్షకులూ

వ్యాక్య్యాతలూ,విశ్లేషకులూ

తెలుగువారూ, భారతీయులూ

ఎక్కడున్నా

అందుకోండి యివే నా

హ్రుదయపూర్వక

దసరా శుభాకాంక్షలు.

తెలుగు వారు ఎక్కడున్నా

ప్రుధ్వీ తలాన ఎచ్చోటనైన

ఎదగాలి గౌరవముగ

నిలవాలి శిరమెత్తుక

నిలుపాలి మీ ఖ్యాతి

భువన గోచరముగ