మహాత్మా !!!
  
(నీ ఆశకు అంతుండాలిసింది)
రచన: నూతక్కి రాఘవేంద్ర రావు వు
  02-10-2009 
   
బాపూ!!!
క్షణక్షణం భయం భయం  మహాత్మా!!మా కోసం!!!

మరొక్క సారి తిరిగి రావా ! 
 

నిరంతరం నిను యీ దేశం లో

స్మరించుకోనివారుండరు
మరో కొన్ని దశాబ్దాలు శతాబ్దాలు
 నీ వేదో యీ దేశానికి
సేవలు చేసావని కాదు కానీ
 నీవు గుర్తున్నావనీ కాదు బాపు!ఆ రోజున నువు అరువిచ్చిన

ఘనమైన నీ యింటి పేరు…

బాపూ! ఏదయినా చేద్దువు

మహాత్మా!మా కోసం!!!

మరొక్క సారి తిరిగి రావా ! 

 

నీ  పేరు చెప్పుకొని
నీ అనుయాయులు
వారసత్వ రాజకీయ
 దౌర్బల్యపు కశ్మలాన
 నీవందించిన యీ 
దేశపు స్వాతంత్రం
 పర దేశ పు వ్యక్తుల
కనుసన్నల  మహాత్మా

ఇపుడయినా

రొక్క సారి తిరిగి రావా!

 ఏదయినా చేద్దువు !మా కోసం!!! 

తరతరాల బానిసత్వ

శ్రుంఖలాబద్ధ

జన మానసాలు

రాజకీయ

స్వయంశక్తి స్వతంత్ర

భారతిలో 

 

ఏనాటికీ ఓ మ్రుగత్రుష్ణ బాపూ  

స్వతంత్ర భారతిలో అనుక్షణం
అసహనం అనుమానం అభద్రత
రాజకీయ అస్థిరత్వ భావనం
యువ శక్తుల నిరుద్యోగ దుర్బలత్వం
 అహరహమూ ఆత్మ పీడనం,
 బాపూ ఇపుడయినా , 
 ఏదయినా చేద్దువు మా కోసం!!!  
 మరొక్క సారి తిరిగి రావా
నీ వాశించిన గ్రామస్వరాజ్యం
నీవాశించిన స్త్రీ స్వరాజ్యం
నీవాశించిన పేదల రాజ్యం… బాపూ ! అవి కాన రావు

యీ స్వతంత్ర భారతిన

లంచాలూ ,ప్రజా ధన దోపిడీలు
స్త్రీ హత్యలు  మానభంగ పర్వం
అంతా ఆశాభంగం నీ
 ఆశకు అంతుండాలిసింది బాపూ!!!
ఇపుడయినా మహాత్మా !
మరొక్క సారి తిరిగి రావా  
 ఏదయినా చేద్దువు !మా కోసం!!!సకల

ప్రపంచం సర్వవేళలా నీ

నామ జపం శాంతి మంత్రం శాంతి

శాంతి శాంతి బక జప

ధ్యానం నీ నామ జపం బాపూ

!!! భూగోళం అణ్వాయుధ భాండారం

జగమంతా

ఫటేలుమని….……….ఆ వూహే ఓహ్!!!!

 

 

 

ఇపుడయినా మహాత్మా ! 

 

 

 

మరొక్క సారి తిరిగి రావా  
ఏదయినా చేద్దువు !మా కోసం

 

ప్రకటనలు