నవ భారతిలో మహాభారతం

రచన: నూతక్కి తేది: 19-10-2009

నవ భారతిలో మహా భారతాన్ని

 చదివేవాడుండాలే కాని,

తిరగరాసుకొంటూ పోరా

 నవ్య మహాభారతంగా…..

నమ్మేవారుండాలికాని

అదే నిజ భారతమని రమ్యంగా…..

 సమకాలీన సమాజాన్ని

 కాల గతిన మిళితం చేసి

దివంగత రాజకీయులను

కధానాయకులు గా పేర్చి,

 భువిపై మహోద్ధారకులని,

 ప్రజల వుధ్ధరణకై ప్రభవించిన

దేవుళ్ళని ,

 ప్రస్తుతించి టామ్ టాంచేసే

 వంది మాగధుల తోడుండాలే కాని .

కధకుల కల్పనా సామర్ధ్యం

 నవ దేవుళ్ళను స్రుష్టిస్తూ

 రాయించలేదా రమ్యంగా

మరో భారతం…….. నఃభూతోనఃభవిష్యతి

 యని పలువుర మది తొలిచేలా

 సమసమాజ జీవనాన

నాగరీక సమాజాన

 మానవ జీవితాలుకొన్ని

 విచిత్రంగా చిత్రితమై.

దైవాంశ సంభూతులుగా

మారు తున్నమన కాలంలో…..