ద్విశత టపోత్సవ వేళ….

( ….నా హ్రుది మెదిలిన భావన)

రచన: నూతక్కి

తేదీ:24-10-2009

అధ్భుతం అమోఘం

 నాబోంట్లకు బ్లాగ్ప్రక్రియ……

ఎడారిన ఒయాసిస్సు

చలిలో వణికే వాడికి

 చలిమంటే దరి చేరినట్లు

 బ్లాగులలో నా భావనలు

 వ్యక్తపరచు అవకాశం

 శాస్త్రగ్నులక్రుషి ఫలితం

 అంతర్జాల మాధ్యమాన ….

అందున తెలుగు లిపిన

 ప్రక్రియనందించిన

క్రుషీవలులు అందరికీ

 నేనేమివ్వగలను

నా బ్లాగ్ రచనా

ద్విశత టపోత్సవం

 అతి చేరువనున్న వేళ…..

నా హార్ధిక శుభాకాంక్షలు దక్క

మది భావన వ్యక్త పరచి

 పదిమందితితొ పంచుకొనే

సద్భాగ్యం కల్పించిన

 బ్లాగుల నిర్వాహకుల

నిర్విరామ నిష్కల్మష

వ్రత దీక్షకు యివే నా జోహారులు..

బ్లాగు స్పాటు వారికీ

వర్డ్ ప్రెస్స్ వారికీ

కూడలి జల్లెడ హారాలకు

 యే హారాలెయ్యాలో

నేనేమివ్వగలను

నా బ్లాగ్ రచనా

ద్విశత టపోత్సవం

అతి చేరువనున్న వేళ…..

నా హార్ధిక

శుభాభినందనలు దక్క

 నా వ్యక్తీకరణల నాదరిస్తూ

నిరంతరం ప్రోత్సాహాన్నందిస్తూ

ఎందరో ఎందరెందరో!!

వ్యాఖ్యాతలు అందరికీ వందనాలు. !

నేనేమివ్వగలను

నా బ్లాగ్ రచనా

 ద్విశత టపోత్సవం

అతి చేరువనున్న వేళ…..

నా హార్ధిక శుభాకాంక్షలు దక్క

 నా “శిలాశిసువువు”ను

 మహాకవి శ్రీ శ్రీ భావనలతో పోల్చి

 నా ఆత్మ విశ్వాసాన్ని

 వెయ్యింతలు పెంచిన

 వసుంధర గారికి నేనేమివ్వగలను

 నా బ్లాగ్ రచనా

ద్విశత టపోత్సవం

అతి చేరువనున్న వేళ…..

నా హార్ధిక శుభాకాంక్షలు దక్క .

ఏడు మాసాల క్రితం

నా బ్లాగు ప్రారంభంలొ

నా సత్తి గాడి కబుర్లు చదివి/చూసి

“I like INDIA” అని స్పందించిన

 విదేశీ యువతి “కెనియా”

“ద్రుశ్య గీతం మంచు దుప్పటి”పై

 స్పందించిన అగ్నాత,

 చిలిపిగ్నాపకాల పై శ్రీ “కొత్తపాళి”

 “శ్యామూఎ నేం ఇన్ శాన్డియాగో” పై

 శ్రీ సి.బి.రావు

“నిరంతరం” పై శ్రీ కిరణ్ ప్రభ(కౌముది)

 “దిగ్విజయం అన్నమయ్య లక్షగళార్చనపై

కూచిభొట్ల వారూ

అచార్య ఫణీద్రులకు,

బల్లోజు బాబాకు

యీ ఘనులకు నేనేమివ్వగలను …

నేనేమివ్వగలను నా బ్లాగ్ రచనా

 ద్విశత టపోత్సవం

 అతి చేరువనున్న వేళ…..

నా హార్ధిక శుభాకాంక్షలు దక్క

 నను ఓ కవిగా అంతర్జాల

 అం తర్జాతీయ వుగాది తెలుగు

 కవి సమ్మేళనాన

 వుచితాసనమిచ్చి

ఆదరించి ప్రపంచానికి

 నను కవిగా పరిచయం చేసి

 తన సాహితీ యగ్నాన

నాచేతనూ సమిధలు వేయించిన

 సాహితీ ప్రఖండురాలు

స్వాతికుమారి కల్హారప్రియకు

 నేనేమివ్వగలను నా బ్లాగ్ రచనా

 ద్విశత టపోత్సవం

అతి చేరువనున్న వేళ…..

నా హార్ధిక శుభాకాంక్షలు దక్క

 “కిటికీకావల” పులిస్తరాకులమధ్య

తచ్చాడుతున్న నన్ను నోరారా ఆర్యా!

అని సంభోదించి ఆదరించి అనునిత్యం

 నేటికీ నా బ్లాగును వీక్షిస్తూ

సరిదిద్దుతూ నను

 జాగ్రుత పరుస్తూ

 చిరు కోపంతో చిరుబురులాడినా

 బ్లాగ్లోకంలో అయోమయాన

నేనున్నప్పుడు నా కింత

 ఆత్మీయత తినిపిస్తూ….

హితైషిణి అశ్వనిశ్రీకి

నేనేమివ్వగలను

నా బ్లాగ్ రచనా

ద్విశత టపోత్సవం

అతి చేరువనున్న వేళ…..

నా హార్ధిక శుభాకాంక్షలు దక్క

నా అక్షరాల కూర్పులలో

 వ్యక్తపరచు భావనలో

 తానేం వీక్షించెనోకాని

 తన మహత్తర “జలపుష్పాభిషేకం”

 యగ్నంలొ నా చేతా

 కవితాభిషేకం చేయించిన

మరువం పు వన

 విహారిణి వుషాబాల

నాపై వుంచిన నమ్మకానికి ,

అభిమానానికి

నేనేమివ్వగలను

 నా బ్లాగ్ రచనా

 ద్విశత టపోత్సవం

 అతి చేరువనున్న వేళ…..

నా హార్ధిక శుభాకాంక్షలు దక్క

రాసిలో తక్కువే

 నా బ్లాగ్మిత్రులు

వాసి లో వుద్దండులు

 వ్రాసిన వాఖ్యలు

 నా బ్లాగుకు పూదండలు.

నేనేమిత్తును నేనేమివ్వ గలను

 నా బ్లాగ్ రచనా

 ద్విశత టపోత్సవం

 అతి చేరువనున్న వేళ….

 నా హార్ధిక శుభాకాంక్షలు దక్క