మాత్రు సంరక్షణ-1

 రచన: నూతక్కి

తేదీ : 24-10-2009

కిచ్ కిచ్ శబ్దాలు విని

 గ్రుడ్లు పొదగబడ్డాయని,

 చూద్దామని మచ్చెక్కినంత

 తమకేదో మూడిందని

 పొడిచి తరిమె పొదుగు పెట్ట